Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczonych na cele rolne, będących własnością Gminy Kobierzyce.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

Kobierzyce, dnia 16.02.2018 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczonych na cele rolne, będących własnością Gminy Kobierzyce.

1. Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie wsi Cieszyce w granicach:
-część działki nr 90 w m. Cieszyce o pow. 0,96 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,24ha, RIIIb-0,11ha, RIVa – 0,17 ha, RIVb-0,44ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093492/3,

- część działki nr 89 w m. Cieszyce o pow. 0,28 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,12ha, RIIIb-0,08ha, RIVa – 0,04 ha, RIVb-0,04ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1,

- część działki nr 88 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,11ha, RIIIb-0,12ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00125693/6,

- część działki nr 87 w m. Cieszyce o pow. 0,24 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,06ha, RIIIb-0,13ha, RIVa – 0,05 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1,

- część działki nr 86 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,03ha, RIIIb-0,14ha, RIVa – 0,06 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1,

- część działki nr 85 w m. Cieszyce o pow. 0,29 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,15ha, RIVa – 0,12ha, RIVb-0,02),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00125694/3,

- część działki nr 84 w m. Cieszyce o pow. 0,18 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,12ha, RIVa – 0,06ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 83 w m. Cieszyce o pow. 0,16 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,09ha, RIVa – 0,07ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 82 w m. Cieszyce o pow. 0,15 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa – 0,15ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 79 w m. Cieszyce o pow. 0,22 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą N – 0,22ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 78/3 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIVa-0,12ha, RVI -0,01ha, N – 0,1ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093491/6,

- część działki nr 76 w m. Cieszyce o pow. 0,24 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIb-0,04ha, RIVa -0,11ha, RV-0,09 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093492/3,

- część działki nr 75 w m. Cieszyce o pow. 0,25 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIa-0,03ha, RIIIb-0,11ha, RIVa -0,03, RV-0,08 ha,), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1,

- część działki nr 74 w m. Cieszyce o pow. 0,15 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIa-0,06ha, RIIIb-0,03ha, RIVa -0,02, RV-0,04 ha,), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1.

Szkic sytuacyjny przeznaczonych do dzierżawy działek:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Cieszyce zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/330/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce, w/w nieruchomości przeznaczone są, jako tereny składowiska odpadów.
Przedmiotowe nieruchomości dotychczas były użytkowane rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: II połowa marca 2018 – 31.12.2022r.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 9,95 q żyta, co stanowi 522,28 zł /słownie: pięćset dwadzieścia dwa złote 28/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 52,49zł.

Wadium wynosi 40 zł /słownie: czterdzieści złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 19 marca 2018r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.


2. Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie wsi Cieszyce w granicach:

- działki nr 72 w m. Cieszyce o pow. 0,5 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą: RIIIa-0,07ha, RIIIb-0,14ha, RIVa -0,13, RIVb -0,11ha, RV-0,05 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00944899/7,

- działki nr 70 w m. Cieszyce o pow. 1,46 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą: RIIIa-0,68ha, RIIIb-0,21ha, RIVa -0,15, RIVb -0,35ha, RV-0,07 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Cieszyce zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/330/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce, w/w nieruchomości przeznaczone są, jako tereny składowiska odpadów.
Przedmiotowe nieruchomości dotychczas była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: II połowa marca 2018 – 31.12.2022r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 5,33 q żyta, co stanowi 279,77 zł /słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 52,49zł.

Wadium wynosi 30 zł /słownie: trzydzieści złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 19 marca 2018r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala ślubów).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.


Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr ogłoszenia
--RINiŚ.0050.2.0001/18
Publikowany:
--od-----02/19/2018--- do----03/22/2018
W archiwum:
--od--- -03/23/2018--- do----05/16/2018
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMonika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2018-02-20 08:57:17 CET
Show details for HistoriaHistoria
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików