Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł publikacji:
w sprawie wszczęcia procedury przeprowadzenia Konkursu Ofert na realizację świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej: profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, zamieszka
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

Zarządzenie nr REKiS.0050.1.0230.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie wszczęcia procedury przeprowadzenia Konkursu Ofert na realizację świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej: profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4), art. 9a, art. 9b) oraz art. 48b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) oraz art. 701 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wszczyna się procedurę przeprowadzenia Konkursu Ofert na realizację świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej : profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.


§ 2
Szczegółowy przebieg procedury określa się w ogłoszeniu o konkursie ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w warunkach konkursu ofert, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.docx1.1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.docx1.2. Załacznik nr 2 - WKO.docx1.2. Załacznik nr 2 - WKO.docx1.2.1. Załącznik nr 1 do WKO Opis świadczeń gwarantowanyc i liczba uprawnionych.docx1.2.1. Załącznik nr 1 do WKO Opis świadczeń gwarantowanyc i liczba uprawnionych.docx1.2.2. Załącznik nr 2 do WKO Formularz Oferty.doc1.2.2. Załącznik nr 2 do WKO Formularz Oferty.doc1.2.3. Załącznik nr 3 do WKO Umowa o realizację świadczenia.doc1.2.3. Załącznik nr 3 do WKO Umowa o realizację świadczenia.doc1.2.4. Załącznik nr 4 do WKO Umowa najmu.docx1.2.4. Załącznik nr 4 do WKO Umowa najmu.docx
Symb. referatu lub sam. stanow.
--REKiS
Nr zarządzenia
--REKiS.0050.1.0230.2018
Data wydania
--09/14/2018
Data wejścia w życie
--09/14/2018
Akceptacji
udzielili:
--2018-09-14 13:39 - Anna Wilisowska
--2018-09-14 14:26 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----09/14/2018--- do----12/01/2099
W archiwum:
--od--- -12/02/2099--- do----12/31/2099
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Elżbieta Rusin
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Anna Wilisowska
--email: awilisowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 196; 71 311 83 68
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
Ostatnio zmieniany przez:
--Elżbieta Rusin
Data i czas ost. zmiany:
--2018-09-14 13:34:26 CEDT
Show details for HistoriaHistoria
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików