Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Domasław – działka nr 331, Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326,
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.12.2019
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Domasław – działka nr 331, Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326, działka nr 162/6, działka nr 372, przeznaczone na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIII/411/04 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.12.2004 r. nr 243., poz. 3825 ze zm./, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.10.2019 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Domasław – działka nr 331, Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326, działka nr 162/6, działka nr 372, przeznaczone na cele rolne oraz Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0181.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 331 w miejscowości Domasław o pow. 1,24 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-0,58ha, RIIIa-0,55ha, RIVb—0,11 ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00264016/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/256/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położony w obrębach: Domasław i Księginice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usług publicznych (UP), zieleń urządzona (ZP), droga publiczna klasy lokalnej (KDL), infrastruktura techniczna (IT).

Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 16,04 q żyta, co stanowi 871,93 zł /słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 93/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2020r.

2. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 410 w miejscowości Wierzbice o pow. 1,0945ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-1,0855ha, RIIIa-0,009ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116546/5.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/158/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren rolniczy (R/B) i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).

Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.


Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 15,96 q żyta, co stanowi 867,59 zł /słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 59/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.

3. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 326 w miejscowości Kobierzyce o pow. 2,3994 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII- 2,3994ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116544/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XX/239/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren upraw polowych (RP).
Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 35,03 q żyta, co stanowi 1 904,23 zł /słownie: jeden tysiąc dziewięćset cztery złote 23/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.

4. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 162/6 w obrębie wsi Kobierzyce o pow. 1,000 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII – 0,7898ha, RIIIa – 0,2102 ha), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00093177/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XIV/188/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26.10.2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy cmentarzu we wsi Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usługowo – produkcyjny z urządzeniami towarzyszącymi (U/P).

Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 14,16 q żyta, co stanowi 769,74 zł /słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 74/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.

5. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 372 w obrębie wsi Kobierzyce o pow. 0,6 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,07ha, RII – 0,12 ha, RIVa-0,41ha), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00033728/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/551/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24.01.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako tereny rolnicze z zakazem zabudowy (R).
Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo.


Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 5,99 q żyta, co stanowi 325,62 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 62/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.


§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.12.2019
Data wydania
--01/21/2019
Data wejścia w życie
--01/21/2019
Akceptacji
udzielili:
--2019-01-22 14:54 - Rafał Krasicki
--2019-01-23 08:50 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/22/2019--- do----02/14/2019
W archiwum:
--od--- -02/15/2019--- do----03/08/2069
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: rpacholik@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2019-01-22 14:04:00 CET
Show details for HistoriaHistoria
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików