Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Wszczęte Postępowania Przetargowe
Podkategoria:
--Dzierżawa nieruchomości na cele rolnicze
Tytuł publikacji:
Ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobierzyce położonej w obrębie wsi Budziszów – nr 65/1 o pow. 1,31 ha przeznaczonej na cele rolne
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

PI.OPP.6.2022 OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 02.03.2022 r.
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobierzyce położonej w obrębie wsi Budziszów – działka ewid. nr 65/1 o pow. 1,31 ha przeznaczonej na cele rolne.


Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki ewid. nr 65/1 w obrębie wsi Budziszów o pow. 1,31 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,42 ha, RIIIb- 0,17 ha, PsIII-0,72 ha,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116525/2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XL/585/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Budziszów, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolne (R 9).
Przedmiotowa nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.

Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.

Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2022 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 13,62 q żyta, co stanowi 837,36 zł /słownie: osiemset trzydzieści siedem złotych 36/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 61,48 zł.

Wadium wynosi 100 zł /słownie: sto złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 (z podaniem nr działki i miejscowości) - najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2022 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 1040 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala błękitna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kobierzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Budziszów.


Akceptacji
udzielili:
--2022-03-03 09:18 - wz. Ryszard Pacholik
--2022-03-03 07:54 - wz. Rafał Krasicki
Publikowany:
--od-----03/02/2022--- do----05/30/2022
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMonika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2022-03-02 12:52:03
Hide details for HistoriaHistoria
  2022-03-03 10:43:28 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2022-03-03 10:43:09 Potwierdzona gotowość do emisji
  2022-03-03 09:18 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2022-03-03 07:54 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2022-03-02 11:56:41 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2022-03-02 11:56:21 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB