Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowościach: Wierzbice, Kobierzyce, Pustków Żurawski
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.16.2024
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326, działka nr 162/6, Pustków Żurawski - działki nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 przeznaczone na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2023.40 ze zm../, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2023.344 ze zm./ oraz § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/454/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020, poz. 5981/, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.15.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Wierzbice - działka ewid. nr 410 oraz w obrębie wsi Kobierzyce działki ewid. nr 326 oraz 162/6, Pustków Żurawski - działki nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 przeznaczone na cele rolne oraz Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0181.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 410 w miejscowości Wierzbice o pow. 1,0945ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-1,0855ha, RIIIa-0,009ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116546/5.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVIII/719 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 kwietnia 2022 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren zabudowy usług publicznych (UP) z urządzeniami towarzyszącymi.

Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 997 t.j.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 15,96 q żyta, co stanowi 1 430,49 zł /słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych 49/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2024 – 31.12.2029r.

2. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 326 w miejscowości Kobierzyce o pow. 2,3994 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII- 2,3994ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116544/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XX/239/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren upraw polowych (RP).
Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo.

Gmina Kobierzyce planuje na działce, przeznaczonej w przedmiotowym postępowaniu do dzierżawy nasadzenia śródpolne. Zgodnie z założeniami projektowymi nasadzenia przebiegać będą wzdłuż nieruchomości na szerokości 4 m, na powierzchni 0,15 ha. Wobec powyższego zostały one wyłączone z dzierżawy zgodnie z poniższym załącznikiem graficznym:Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 32,84 q żyta, co stanowi 2 943,45 zł /słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 45/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2024 – 31.12.2029r.

3. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 162/6 w obrębie wsi Kobierzyce o pow. 1,000 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII – 0,7898ha, RIIIa – 0,2102 ha), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00093177/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXI/581/2021 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27.08.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy cmentarzu we wsi Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usługowo – produkcyjny z urządzeniami towarzyszącymi (U/P).

Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 977 t.j.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 14,16 q żyta, co stanowi 1 269,16 zł /słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2024 – 31.12.2029r.

4. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele rolne w obrębie Pustków Żurawski o łącznej powierzchni 4,7829 ha w granicach działek ewidencyjnych nr:
- część działki nr 42/2 o pow. 0,0774 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0774 ha),
- część działki nr 42/3 o pow. 0,0435 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0435 ha),
- część działki nr 42/4 o pow. 0,0438 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0438 ha),
- część działki nr 42/5 o pow. 0,0439 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0127 ha, N-0,0312ha),
- część działki nr 42/6 o pow. 0,0447 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą N-0,0447 ha),
- działka nr 42/7 o pow. 0,5140 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1741 ha, RIIIb – 0,0570 ha, RIVa-0,1649 ha, PSIII- 0,0105 ha, N-0,1075 ha),
- działka nr 42/8 o pow. 0,1351 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1351ha),
- działka nr 42/9 o pow. 0,1139 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1121 ha, N-0,0018 ha),
- działka nr 42/10 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1115, N-0,0028 ha),
- działka nr 42/11 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0040 ha, RIVa-0,1009 ha, N-0,0094 ha),
- działka nr 42/12 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0730 ha, RIVa-0,0314 ha, N-0,0099 ha),
- działka nr 42/13 o pow. 0,1125 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0140 ha, RIIIb – 0,0934 ha, PSIII-0,0051 ha),
- działka nr 42/14 o pow. 0,1180 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0113 ha, N-0,1067 ha),
- działka nr 42/15 o pow. 0,1049 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0869 ha, N-0,0180 ha),
- działka nr 42/16 o pow. 0,1049 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0867 ha, N-0,0182 ha),
- działka nr 42/17 o pow. 0,1050 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1050 ha),
- działka nr 42/18 o pow. 0,1004 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0566 ha, RIVa-0,0044 ha, PsIII-0,0394 ha ),
- działka nr 42/21 o pow. 0,1005 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1005 ha),
- działka nr 42/22 o pow. 0,1004 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1004 ha),
- działka nr 42/23 o pow. 0,1609 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0402 ha, RIVa-0,1207 ha),
- działka nr 42/24 o pow. 0,1093 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0420 ha, RIVa-0,0673 ha),
- działka nr 42/25 o pow. 0,0706 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0706 ha),
- działka nr 42/26 o pow. 2,2363 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,7766 ha, RIIIb – 0,3038ha, RIVa-0,9643 ha, PSIII-0,1216 ha, N-0,0700 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00119585/1.

Szkic sytuacyjny przeznaczonych do dzierżawy działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVIII/727/2022 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kolejowej i Cukrowniczej w południowo-wschodniej części wsi Pustków Żurawski, działki ewidencyjne nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 obręb Pustków Żurawski leżą na terenie oznaczonym symbolem 1MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowe nieruchomości dotychczasowo były użytkowane rolniczo.
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

Gmina Kobierzyce jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Solna - Pustków Żurawski - Żurawice. Zgodnie z założeniami projektowymi droga ta przebiegać będzie m.in. wzdłuż ul. Cukrowniczej, częściowo po działkach, przeznaczonych w przedmiotowym postępowaniu do dzierżawy. Wobec powyższego w momencie rozpoczęcia budowy zostaną one wyłączone z dzierżawy i przeznaczone pod budowę infrastruktury pieszo - rowerowej. Zakładany przebieg obrazuje poniższy załącznik graficzny:Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 47,30 q żyta, co stanowi 4 239,50 zł /słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotch 50/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2024 – 31.12.2029 r.
§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.16.2024
Data wydania
--02/01/2024
Data wejścia w życie
--02/01/2024
Akceptacji
udzielili:
--2024-02-01 13:12 - Rafał Krasicki
--2024-02-01 13:34 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/24/2024--- do----01/10/2074
W archiwum:
--od--- -01/11/2074--- do----03/11/2074
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Emilia Siedlaczek
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Emilia Siedlaczek
--email: esiedlaczek@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Emilia Siedlaczek
Data i czas ost. zmiany:
--2024-02-01 09:01:41 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2024-02-01 13:37:38 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2024-02-01 13:36:03 Potwierdzona gotowość do emisji
  2024-02-01 13:34 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2024-02-01 13:12 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2024-01-24 09:15:44 Emilia Siedlaczek - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2024-01-24 09:14:36 Emilia Siedlaczek/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB