Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Kobierzyce- działki nr 384/49 oraz 384/9 przeznaczone na cele rolne.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.49.2024
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Kobierzyce – działki nr 384/49 oraz 384/9 przeznaczone na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2023.40 ze zm../, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2023.344 ze zm./ oraz § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/454/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020, poz. 5981/, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.48.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Kobierzyce - działki ewid. nr 384/49 oraz 384/9 przeznaczone na cele rolne oraz Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0181.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach części działki nr 384/49 w miejscowości Kobierzyce o pow. 9,725 ha oraz części działki nr 384/9 o pow. 1,35ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: : ŁI-3,625 ha, ŁIII-3,3500ha, PSII-4,100ha dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgi wieczyste nr WR1K/00131353/6 oraz WR1K/00094507/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XLVIII/944/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są, jako teren zieleni urządzonej ( 1ZP).
Gmina Kobierzyce planuje na działkach , przeznaczonych w przedmiotowym postępowaniu do dzierżawy stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu parku zabytkowego.

Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 997 t.j.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 138,09 q żyta, co stanowi 12 377,00 zł /słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2024 – 31.12.2025r.

§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.49.2024
Data wydania
--02/22/2024
Data wejścia w życie
--02/22/2024
Akceptacji
udzielili:
--2024-02-22 13:54 - Rafał Krasicki
--2024-02-22 14:00 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----02/22/2024--- do----02/08/2074
W archiwum:
--od--- -02/09/2074--- do----04/09/2074
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Emilia Siedlaczek
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Emilia Siedlaczek
--email: esiedlaczek@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Emilia Siedlaczek
Data i czas ost. zmiany:
--2024-02-22 13:38:48 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2024-02-22 14:11:28 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2024-02-22 14:10:00 Potwierdzona gotowość do emisji
  2024-02-22 14:00 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2024-02-22 13:54 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2024-02-22 10:37:41 Emilia Siedlaczek - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2024-02-22 10:35:48 Emilia Siedlaczek/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB