Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Ogłoszenia
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Bielany Wrocławskie - działka nr 259/27, przeznaczonej na cele rolnicze, będącej własnością Gminy Kobierzyce
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Bielany Wrocławskie - działka nr 259/27, przeznaczonej na cele rolnicze, będącej własnością Gminy Kobierzyce.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie wsi Bielany Wrocławskie, w granicach działki nr 259/27 o pow. 5,7442 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,8284ha, RIIIb – 3,2555ha, RIVa- 1,6603ha),
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00353460/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Bielany Wrocławskiego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXI/163/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21.09.2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Bielany Wrocławskie, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako teren usługowy.
Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin zagospodarowania nieruchomości: maj 2023 – 31.12.2026 r.


Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 59,29 q żyta, co stanowi 4390,42 zł /słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 42/100 wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 74,05 zł.

Wadium wynosi 250 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 - do dnia 19 maja 2023 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2023r o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (Sala Błękitna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2023, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 116, tel. 71 36-98-111.
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr ogłoszenia
--RINiŚ.0050.2.10.23
Akceptacji
udzielili:
--2023-04-19 15:23 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----04/19/2023--- do----04/05/2073
W archiwum:
--od--- -04/06/2073--- do----06/04/2073
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Emilia Siedlaczek
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Emilia Siedlaczek
--email: esiedlaczek@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Emilia Siedlaczek
Data i czas ost. zmiany:
--2023-04-19 15:00:26 CEDT
Hide details for HistoriaHistoria
    2023-04-21 12:18:28 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

    2023-04-19 15:37:51 Potwierdzona gotowość do emisji
    2023-04-19 15:23 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
    2023-04-19 14:56:40 Emilia Siedlaczek - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

    2023-04-19 14:54:01 Emilia Siedlaczek/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB