Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Wszczęte Postępowania Przetargowe
Podkategoria:
--Dzierżawa nieruchomości na cele rolnicze
Tytuł publikacji:
Ogłoszenie - ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce na cele rolne
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

PI.OPP.2.2021
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 18.02.2021r.

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Tyniec nad Ślęzą– działka nr 222, w obrębie wsi Krzyżowice –Wierzbica - działka nr 121, w miejscowości Domasław – działka nr 331, w obrębie wsi Kobierzyce – działka nr 246/1
przeznaczone na cele rolne.


1. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 222, obręb Tyniec nad Ślęzą o pow. 1,6804 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-0,0145 ha, RIIIa-1,6659 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116543/4.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr VI/122/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślęzą, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny usług publicznych ( 3UP), tereny rolnicze (7R).
Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2021 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 21,03 q żyta, co stanowi 1 231,31 zł /słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych 31/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,55 zł.

Wadium wynosi 150 zł /słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 (z podaniem nr działki i miejscowości) – najpóźniej do dnia 18 marca 2021 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.


2. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 121 obręb Krzyżowice-Wierzbica o pow. 2,4700 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-2,4700ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00116533/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr VI/59/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolnicze z zakazem zabudowy (3R). Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2021 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 26,43 q żyta, co stanowi 1 547,48 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści siedem złotych 48/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,55 zł.

Wadium wynosi 180 zł /słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 (z podaniem nr działki i miejscowości) – najpóźniej do dnia 18 marca 2021 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

3. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 331 w miejscowości Domasław o pow. 1,24 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-0,58ha, RIIIa-0,55ha, RIVb—0,11 ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00264016/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/256/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położonego w obrębach: Domasław i Księginice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usług publicznych (UP), zieleń urządzona (ZP), droga publiczna klasy lokalnej (KDL), infrastruktura techniczna (IT).
Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2021 – 31.12.2022 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 16,04 q żyta, co stanowi 939,14 zł /słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 14/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,55 zł.

Wadium wynosi 100 zł /słownie: sto złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 (z podaniem nr działki i miejscowości) – najpóźniej do dnia 18 marca 2021 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

4. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 246/1 obręb Kobierzyce o pow. 1,4765 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII-0,3079 ha, RIIIa-1,1686 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K /00116545/8.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XX/239/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny upraw polowych (RP-12). Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2021 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 19,11 q żyta, co stanowi 1 118,89 zł /słownie: tysiąc sto osiemnaście złotych 89/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,55 zł.

Wadium wynosi 120 zł /słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 (z podaniem nr działki i miejscowości) – najpóźniej do dnia 18 marca 2021 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala błękitna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2021, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.

Akceptacji
udzielili:
--2021-02-18 14:13 - wz. Ryszard Pacholik
--2021-02-18 13:03 - wz. Piotr Ligas
Publikowany:
--od-----02/18/2021--- do----05/18/2021
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMonika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2021-02-18 12:31:34
Hide details for HistoriaHistoria
  2021-02-18 14:19:06 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2021-02-18 14:18:46 Potwierdzona gotowość do emisji
  2021-02-18 14:13 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2021-02-18 13:03 Piotr Ligas zaakceptował (/ła) publikację
  2021-02-18 10:43:16 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2021-02-18 10:42:33 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB