Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Ogłoszenia
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości w obrebie wsi Cieszyce, przezanczonych na cele rolnicze, będących własnością Gminy Kobierzyce.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczonych na cele rolnicze, będących własnością Gminy Kobierzyce.

1. Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie wsi Cieszyce w granicach:
- część działki nr 90 w m. Cieszyce o pow. 0,96 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,24ha, RIIIb-0,11ha, RIVa – 0,17 ha, RIVb-0,44ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093492/3,

- część działki nr 89 w m. Cieszyce o pow. 0,28 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,12ha, RIIIb-0,08ha, RIVa – 0,04 ha, RIVb-0,04ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1,

- część działki nr 88 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,11ha, RIIIb-0,12ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00125693/6,

- część działki nr 87 w m. Cieszyce o pow. 0,24 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,06ha, RIIIb-0,13ha, RIVa – 0,05 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1,

- część działki nr 86 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,03ha, RIIIb-0,14ha, RIVa – 0,06 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1,

- część działki nr 85 w m. Cieszyce o pow. 0,29 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,15ha, RIVa – 0,12ha, RIVb-0,02),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00125694/3,

- część działki nr 84 w m. Cieszyce o pow. 0,18 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,12ha, RIVa – 0,06ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 83 w m. Cieszyce o pow. 0,16 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,09ha, RIVa – 0,07ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 82 w m. Cieszyce o pow. 0,15 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa – 0,15ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 79 w m. Cieszyce o pow. 0,22 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą N – 0,22ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 78/3 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIVa-0,12ha, RVI -0,01ha, N – 0,1ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093491/6,

- część działki nr 76 w m. Cieszyce o pow. 0,24 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIb-0,04ha, RIVa -0,11ha, RV-0,09 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093492/3,

- część działki nr 75 w m. Cieszyce o pow. 0,25 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIa-0,03ha, RIIIb-0,11ha, RIVa -0,03, RV-0,08 ha,), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1,

- część działki nr 74 w m. Cieszyce o pow. 0,15 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIa-0,06ha, RIIIb-0,03ha, RIVa -0,02, RV-0,04 ha,), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1.

Szkic sytuacyjny przeznaczonych do dzierżawy działek:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Cieszyce zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/330/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce, w/w nieruchomości przeznaczone są, jako tereny składowiska odpadów.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.

Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

Termin zagospodarowania nieruchomości: czerwiec 2023 – 31.12.2028 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości
35,10 q żyta, co stanowi 2 599,16 zł /słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 16/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 74,05 zł.

Wadium wynosi 150 zł /słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 - do dnia 26 maja 2023 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie wsi Cieszyce w granicach:
- działki nr 72 w m. Cieszyce o pow. 0,5 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą: RIIIa-0,07ha, RIIIb-0,14ha, RIVa -0,13, RIVb -0,11ha, RV-0,05 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00944899/7,

- działki nr 70 w m. Cieszyce o pow. 1,46 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą: RIIIa-0,68ha, RIIIb-0,21ha, RIVa -0,15, RIVb -0,35ha, RV-0,07 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Cieszyce zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/330/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce, w/w nieruchomości przeznaczone są, jako tereny składowiska odpadów.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

Termin zagospodarowania nieruchomości: czerwiec 2023 – 31.12.2028 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 18,75 q żyta, co stanowi 1 388,44 zł /słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 44/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 74,05 zł.

Wadium wynosi 100 zł /słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 - do dnia 26 maja 2023 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2023r o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (Sala Błękitna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2023, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 116, tel. 71 36-98-111.
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr ogłoszenia
--RINiŚ.0050.2.
Akceptacji
udzielili:
--2023-04-25 13:47 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----04/25/2023--- do----05/25/2023
W archiwum:
--od--- -05/26/2023--- do----06/10/2073
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Emilia Siedlaczek
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Emilia Siedlaczek
--email: esiedlaczek@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Emilia Siedlaczek
Data i czas ost. zmiany:
--2023-04-25 11:25:53 CEDT
Hide details for HistoriaHistoria
    2023-04-25 14:10:40 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

    2023-04-25 14:07:47 Potwierdzona gotowość do emisji
    2023-04-25 13:47 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
    2023-04-25 10:41:20 Emilia Siedlaczek - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

    2023-04-25 10:38:27 Emilia Siedlaczek/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB