Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości:Tyniec nad Ślęzą– działka nr 222, Krzyżowice –Wierzbica - działka nr 121, Domasław – działka nr 331, Kobierzyce – działka nr 246/1.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.9.2021
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 21 stycznia 2021 r.


w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Tyniec nad Ślęzą– działka nr 222, w obrębie wsi Krzyżowice –Wierzbica - działka nr 121, w miejscowości Domasław – działka nr 331, w obrębie wsi Kobierzyce – działka nr 246/1
przeznaczone na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie /Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. /, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm./ oraz § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/454/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020, poz. 5981/, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.8.2021 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Tyniec nad Ślęzą– działka nr 222, w obrębie wsi Krzyżowice –Wierzbica - działka nr 121, w miejscowości Domasław – działka nr 331, w obrębie wsi Kobierzyce – działka nr 246/1 przeznaczone na cele rolne, oraz Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0181.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 222, obręb Tyniec nad Ślęzą o pow. 1,6804 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-0,0145 ha, RIIIa-1,6659 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116543/4.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr VI/122/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślęzą, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny usług publicznych ( 3UP), tereny rolnicze (7R).
Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 21,03 q żyta, co stanowi 1231,31 zł /słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści jeden złotych 31/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2021 – 31.12.2026 r.

2. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 121 obręb Krzyżowice-Wierzbica o pow. 2,4700 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-2,4700ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00116533/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr VI/59/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolnicze z zakazem zabudowy (3R). Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 26,43 q żyta, co stanowi 1547,48 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści siedem złotych 48/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2020 – 31.12.2026 r.

3. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 331 w miejscowości Domasław o pow. 1,24 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-0,58ha, RIIIa-0,55ha, RIVb—0,11 ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00264016/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/256/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położonego w obrębach: Domasław i Księginice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usług publicznych (UP), zieleń urządzona (ZP), droga publiczna klasy lokalnej (KDL), infrastruktura techniczna (IT).
Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 16,04 q żyta, co stanowi 939,14 zł /słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 14/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2020 – 31.12.2022 r.

4. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 246/1 obręb Kobierzyce o pow. 1,4765 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII-0,3079 ha, RIIIa-1,1686 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K /00116545/8.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XX/239/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny upraw polowych (RP-12). Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 19,11 q żyta, co stanowi 1118,89 zł /słownie: tysiąc sto osiemnaście złotych 89/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2020 – 31.12.2026 r.

§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.


Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.9.2021
Data wydania
--01/21/2021
Data wejścia w życie
--01/21/2021
Akceptacji
udzielili:
--2021-01-25 09:34 - Rafał Krasicki
--2021-01-25 09:49 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/20/2021--- do----01/07/2071
W archiwum:
--od--- -01/08/2071--- do----03/08/2071
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2021-01-21 14:35:10 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2021-01-25 9:52:52 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2021-01-25 9:52:20 Potwierdzona gotowość do emisji
  2021-01-25 09:49 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2021-01-25 09:34 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2021-01-20 14:06:46 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2021-01-20 14:06:34 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB