Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczoną na cele rolne.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j iZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.81.2023
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczone na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. 2023 r. poz.40 /, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2023 r. poz. 344 tj./, oraz § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/454/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce ze zm.(Uchwała nr XXXVII/697/2022 z dnia 25 marca 2022 r.) /Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020, poz. 5981/, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.80.2023 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 3 kwietnia 2023r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczoną na cele rolne oraz Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0181.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

-część działki nr 90 w m. Cieszyce o pow. 0,96 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,24ha, RIIIb-0,11ha, RIVa – 0,17 ha, RIVb-0,44ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093492/3,

- część działki nr 89 w m. Cieszyce o pow. 0,28 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,12ha, RIIIb-0,08ha, RIVa – 0,04 ha, RIVb-0,04ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1,

- część działki nr 88 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,11ha, RIIIb-0,12ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00125693/6,

- część działki nr 87 w m. Cieszyce o pow. 0,24 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,06ha, RIIIb-0,13ha, RIVa – 0,05 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1,

- część działki nr 86 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,03ha, RIIIb-0,14ha, RIVa – 0,06 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1,

- część działki nr 85 w m. Cieszyce o pow. 0,29 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,15ha, RIVa – 0,12ha, RIVb-0,02),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00125694/3,

- część działki nr 84 w m. Cieszyce o pow. 0,18 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,12ha, RIVa – 0,06ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 83 w m. Cieszyce o pow. 0,16 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,09ha, RIVa – 0,07ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 82 w m. Cieszyce o pow. 0,15 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa – 0,15ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 79 w m. Cieszyce o pow. 0,22 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą N – 0,22ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 78/3 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIVa-0,12ha, RVI -0,01ha, N – 0,1ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093491/6,

- część działki nr 76 w m. Cieszyce o pow. 0,24 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIb-0,04ha, RIVa -0,11ha, RV-0,09 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093492/3,

- część działki nr 75 w m. Cieszyce o pow. 0,25 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIa-0,03ha, RIIIb-0,11ha, RIVa -0,03, RV-0,08 ha,), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1,

- część działki nr 74 w m. Cieszyce o pow. 0,15 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIa-0,06ha, RIIIb-0,03ha, RIVa -0,02, RV-0,04 ha,), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1.

Szkic sytuacyjny przeznaczonych do dzierżawy działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Cieszyce zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/330/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce, w/w nieruchomości przeznaczone są, jako tereny składowiska odpadów.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 35,10q żyta, co stanowi 2 599,16 zł /słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 16/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: czerwiec 2023 – 31.12.2028r.
2. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

- działka nr 72 w m. Cieszyce o pow. 0,5 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą: RIIIa-0,07ha, RIIIb-0,14ha, RIVa -0,13, RIVb -0,11ha, RV-0,05 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00944899/7,

- działka nr 70 w m. Cieszyce o pow. 1,46 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą: RIIIa-0,68ha, RIIIb-0,21ha, RIVa -0,15, RIVb -0,35ha, RV-0,07 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Cieszyce zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/330/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce, w/w nieruchomości przeznaczone są, jako tereny składowiska odpadów.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 18,75q żyta, co stanowi 1 388,44 zł /słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 44/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: czerwiec 2023 – 31.12.2028r..
§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobierzyce oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.81.2023 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 3.04.2023 r.


Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.81.2023
Data wydania
--04/03/2023
Data wejścia w życie
--04/03/2023
Akceptacji
udzielili:
--2023-04-03 14:31 - Rafał Krasicki
--2023-04-03 14:59 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----03/31/2023--- do----03/17/2073
W archiwum:
--od--- -03/18/2073--- do----05/16/2073
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Emilia Siedlaczek
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Emilia Siedlaczek
--email: esiedlaczek@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Emilia Siedlaczek
Data i czas ost. zmiany:
--2023-04-03 08:44:04 CEDT
Hide details for HistoriaHistoria
  2023-04-03 15:33:23 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2023-04-03 15:31:54 Potwierdzona gotowość do emisji
  2023-04-03 14:59 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2023-04-03 14:31 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2023-03-31 14:31:25 Emilia Siedlaczek - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2023-03-31 13:59:41 Emilia Siedlaczek/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB