Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Wszczęte Postępowania Przetargowe
Podkategoria:
--Dzierżawa nieruchomości na cele rolnicze
Tytuł publikacji:
Ogłoszenie - Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce na cele rolne
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j iPI.OPP.3.2021 OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 18.02.2021r.
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Małuszów– działka ewid. nr 83, w obrębie wsi Pustków Żurawski - działki ewid. nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 przeznaczone na cele rolne.


1. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki ewidencyjnej nr 83 obręb Małuszów o pow. 1,9145 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RI-1,3787 ha, RII- 0,5358 ha,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116531/7.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr III/14/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Krzyżowice, Małuszów i Żerniki Małe, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolne (R). Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2021 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 31,53 q żyta, co stanowi 1 846,08 zł /słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści sześć złotych 08/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,55 zł.

Wadium wynosi 200 zł /słownie: dwieście złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 (z podaniem nr działki i miejscowości) - najpóźniej do dnia 18 marca 2021 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.


2. Nieruchomości niezabudowane przeznaczone na cele rolne w obrębie wsi Pustków Żurawski o łącznej powierzchni 4,7829 ha w granicach działek ewidencyjnych nr:
- część działki nr 42/2 o pow. 0,0774 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0774 ha),
- część działki nr 42/3 o pow. 0,0435 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0435 ha),
- część działki nr 42/4 o pow. 0,0438 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0438 ha),
- część działki nr 42/5 o pow. 0,0439 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0127 ha, N-0,0312ha),
- część działki nr 42/6 o pow. 0,0447 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą N-0,0447 ha),
- działka nr 42/7 o pow. 0,5140 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1741 ha, RIIIb – 0,0570 ha, RIVa-0,1649 ha, PSIII- 0,0105 ha, N-0,1075 ha),
- działka nr 42/8 o pow. 0,1351 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1351ha),
- działka nr 42/9 o pow. 0,1139 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1121 ha, N-0,0018 ha),
- działka nr 42/10 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1115, N-0,0028 ha),
- działka nr 42/11 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0040 ha, RIVa-0,1009 ha, N-0,0094 ha),
- działka nr 42/12 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0730 ha, RIVa-0,0314 ha, N-0,0099 ha),
- działka nr 42/13 o pow. 0,1125 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0140 ha, RIIIb – 0,0934 ha, PSIII-0,0051 ha),
- działka nr 42/14 o pow. 0,1180 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0113 ha, N-0,1067 ha),
- działka nr 42/15 o pow. 0,1049 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0869 ha, N-0,0180 ha),
- działka nr 42/16 o pow. 0,1049 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0867 ha, N-0,0182 ha),
- działka nr 42/17 o pow. 0,1050 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1050 ha),
- działka nr 42/18 o pow. 0,1004 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0566 ha, RIVa-0,0044 ha, PsIII-0,0394 ha ),
- działka nr 42/21 o pow. 0,1005 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1005 ha),
- działka nr 42/22 o pow. 0,1004 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1004 ha),
- działka nr 42/23 o pow. 0,1609 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0402 ha, RIVa-0,1207 ha),
- działka nr 42/24 o pow. 0,1093 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0420 ha, RIVa-0,0673 ha),
- działka nr 42/25 o pow. 0,0706 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0706 ha),
- działka nr 42/26 o pow. 2,2363 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,7766 ha, RIIIb – 0,3038ha, RIVa-0,9643 ha, PSIII-0,1216 ha, N-0,0700 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00119585/1.

Szkic sytuacyjny przeznaczonych do dzierżawy działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/811/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Żurawski oraz osiedla Żurawice położony w obrębach: Pustków Żurawski i Żurawice - część A działki ewidencyjne nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 obręb Pustków Żurawski leżą na terenie oznaczonym symbolem 2M- teren zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowe nieruchomości dotychczasowo były użytkowane rolniczo.
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2021 – 31.12.2026 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 47,30 q żyta, co stanowi 2 769,42 zł /słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 42/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,55 zł.

Wadium wynosi 250 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - najpóźniej do dnia 18 marca 2021 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala błękitna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2021, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Kobierzyce PI.OPP.3.2021 z dnia 18.02.2021 r.Akceptacji
udzielili:
--2021-02-18 14:13 - wz. Ryszard Pacholik
--2021-02-18 13:03 - wz. Piotr Ligas
Publikowany:
--od-----02/18/2021--- do----05/18/2021
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMonika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2021-02-18 12:43:53
Hide details for HistoriaHistoria
  2021-02-18 14:15:50 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2021-02-18 14:15:20 Potwierdzona gotowość do emisji
  2021-02-18 14:13 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2021-02-18 13:03 Piotr Ligas zaakceptował (/ła) publikację
  2021-02-18 12:40:06 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2021-02-18 12:33:32 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB