Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Budziszów– działka ewid. nr 65/1, przeznaczoną na cele rolne.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.22.2022
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Budziszów– działka ewid. nr 65/1, przeznaczoną na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie / Dz.U. 2021 r. poz.1372 ze zm. /, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021 r. poz. 1899 ze zm./ oraz § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/454/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020, poz. 5981/, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.21.2022 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Budziszów– działka ewid. nr 65/1, przeznaczoną na cele rolne, oraz Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0181.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki ewid. nr 65/1 w obrębie wsi Budziszów o pow. 1,31 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,42 ha, RIIIb- 0,17 ha, PsIII-0,72 ha,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116525/2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XL/585/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Budziszów, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolne (R 9).
Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 13,62 q żyta, co stanowi 837,36 zł /słownie: osiemset trzydzieści siedem złotych 36/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2022 – 31.12.2026 r.
§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.22.2022
Data wydania
--02/03/2022
Data wejścia w życie
--02/03/2022
Akceptacji
udzielili:
--2022-02-03 15:12 - Rafał Krasicki
--2022-02-04 09:32 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----02/03/2022--- do----01/21/2072
W archiwum:
--od--- -01/22/2072--- do----03/21/2072
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2022-02-03 11:18:49 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2022-02-04 15:17:12 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2022-02-04 15:16:53 Potwierdzona gotowość do emisji
  2022-02-04 09:32 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2022-02-03 15:12 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2022-02-03 11:16:48 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2022-02-03 11:16:19 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB