Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości położone w obrębie wsi Małuszów– działka nr 14/1, w obrębie wsi Pustków Żurawski - działki nr 42/2-42-18 i 42/21-42/26, na cele rolne
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.20.2022
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 3 lutego 2022 r.


w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Małuszów– działka ewid. nr 14/1, w obrębie wsi Pustków Żurawski - działki ewid. nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 przeznaczone na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie / Dz.U. 2021 r. poz.1372 ze zm. /, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021 r. poz. 1899 ze zm./ oraz § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/454/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2020, poz. 5981/, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.19.2022 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Małuszów– działka ewid. nr 14/1, w obrębie wsi Pustków Żurawski - działki ewid. nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26, przeznaczone na cele rolne, oraz Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0181.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki ewid. nr 14/1 obręb Małuszów o pow. 3,59 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII-0,88ha, RIIIa-2,68ha, RIIIb – 0,03 ha),dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00116519/7.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/456/2005 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Małuszów, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolnicze (R). Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 46,67 q żyta, co stanowi 2 869,27 zł /słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 27/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2022 – 31.12.2026 r.

2. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele rolne w obrębie Pustków Żurawski o łącznej powierzchni 4,7829 ha w granicach działek ewidencyjnych nr:
- część działki nr 42/2 o pow. 0,0774 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0774 ha),
- część działki nr 42/3 o pow. 0,0435 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0435 ha),
- część działki nr 42/4 o pow. 0,0438 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0438 ha),
- część działki nr 42/5 o pow. 0,0439 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0127 ha, N-0,0312ha),
- część działki nr 42/6 o pow. 0,0447 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą N-0,0447 ha),
- działka nr 42/7 o pow. 0,5140 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1741 ha, RIIIb – 0,0570 ha, RIVa-0,1649 ha, PSIII- 0,0105 ha, N-0,1075 ha),
- działka nr 42/8 o pow. 0,1351 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1351ha),
- działka nr 42/9 o pow. 0,1139 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1121 ha, N-0,0018 ha),
- działka nr 42/10 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1115, N-0,0028 ha),
- działka nr 42/11 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0040 ha, RIVa-0,1009 ha, N-0,0094 ha),
- działka nr 42/12 o pow. 0,1143 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0730 ha, RIVa-0,0314 ha, N-0,0099 ha),
- działka nr 42/13 o pow. 0,1125 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0140 ha, RIIIb – 0,0934 ha, PSIII-0,0051 ha),
- działka nr 42/14 o pow. 0,1180 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0113 ha, N-0,1067 ha),
- działka nr 42/15 o pow. 0,1049 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0869 ha, N-0,0180 ha),
- działka nr 42/16 o pow. 0,1049 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0867 ha, N-0,0182 ha),
- działka nr 42/17 o pow. 0,1050 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,1050 ha),
- działka nr 42/18 o pow. 0,1004 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,0566 ha, RIVa-0,0044 ha, PsIII-0,0394 ha ),
- działka nr 42/21 o pow. 0,1005 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1005 ha),
- działka nr 42/22 o pow. 0,1004 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,1004 ha),
- działka nr 42/23 o pow. 0,1609 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0402 ha, RIVa-0,1207 ha),
- działka nr 42/24 o pow. 0,1093 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,0420 ha, RIVa-0,0673 ha),
- działka nr 42/25 o pow. 0,0706 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa-0,0706 ha),
- działka nr 42/26 o pow. 2,2363 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,7766 ha, RIIIb – 0,3038ha, RIVa-0,9643 ha, PSIII-0,1216 ha, N-0,0700 ha),

dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00119585/1.

Szkic sytuacyjny przeznaczonych do dzierżawy działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/811/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Żurawski oraz osiedla Żurawice położony w obrębach: Pustków Żurawski i Żurawice - część A działki ewid. nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 obręb Pustków Żurawski leżą na terenie oznaczonym symbolem 2M- teren zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowe nieruchomości dotychczasowo były użytkowane rolniczo.
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 47,30 q żyta, co stanowi 2 908,00 zł /słownie: dwa tysiące dziewięćset osiem złotych 00/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2022 – 31.12.2026 r.

§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.20.2022 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 3 lutego 2022 r.

Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.20.2022
Data wydania
--02/03/2022
Data wejścia w życie
--02/03/2022
Akceptacji
udzielili:
--2022-02-03 15:20 - Rafał Krasicki
--2022-02-04 09:31 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----02/03/2022--- do----03/04/2022
W archiwum:
--od--- -03/05/2022--- do----03/03/2027
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2022-02-03 10:41:06
Hide details for HistoriaHistoria
  2022-02-04 15:23:02 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2022-02-04 15:22:31 Potwierdzona gotowość do emisji
  2022-02-04 09:31 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2022-02-03 15:20 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2022-02-03 08:34:35 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2022-02-03 08:33:43 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB