Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie Żerniki Małe, ul. Tyniecka nr 3
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.245.2022
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie Żerniki Małe, ul. Tyniecka nr 3

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm /, art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./, zarządzam:

§ 1

1. Odwołanie wyznaczanego na dzień 14 września 2022 r., godz. 11.00 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż:
1) udziału w wysokości 1/4 nieruchomości zabudowanej budynkiem, obejmującej niewydzielony lokal po byłej świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 66,40 m2, położony w obrębie Żerniki Małe, przy ul. Tynieckiej nr 3, w granicach działki nr 54 AM-1 o pow. 0,0200 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00078342/6.
2) nieruchomość zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o pow. 33,87 m2 położony w obrębie Żerniki Małe, ul. Tyniecka nr 3. Oznaczony ewidencyjnie jako działka nr 16/1 o pow. 0,0086 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia
Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00422465/1.

2. Powodem odwołania przetargu jest błędne określenie powierzchni lokalu przeznaczonego do sprzedaży.


§ 2

3. Zarządzenie o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce.

§3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.245.2022
Data wydania
--08/30/2022
Data wejścia w życie
--08/30/2022
Akceptacji
udzielili:
--2022-08-30 09:19 - Rafał Krasicki
--2022-08-30 10:04 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----08/29/2022--- do----09/27/2022
W archiwum:
--od--- -09/28/2022--- do----09/26/2027
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 136
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: rpacholik@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2022-08-30 09:15:46 CEDT
Hide details for HistoriaHistoria
  2022-08-31 8:55:27 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2022-08-30 10:05:35 Potwierdzona gotowość do emisji
  2022-08-30 10:04 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2022-08-30 09:19 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2022-08-29 9:39:52 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2022-08-29 9:38:41 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB