Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
Zarządzenie w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 134/29 położonej w obrębie Ślęza
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.309.2022
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 134/29 położonej w obrębie Ślęza w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ art. 13. ust. 1 i ust. 2 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./, oraz Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.303.2022 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 18 listopada 2022r. – zarządzam co następuje;
§ 1
1. Wykazuje się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 134/29 AM-1 o pow. 389 m2, położona w obrębie Bielany Wrocławskie, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00337726/6.
2. Cena nieruchomości netto wynosi – 100.300,00 złotych + 23% podatek VAT.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Przystankowej i Rekreacyjnej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXI/583/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 września 2021r. poz. 4152, działka nr 134/29, przeznaczona jest pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i zagrodowej oznaczona na rysunku planu symbolem 2MN/U/RM.
4. Działkę nr 134/29 obręb Ślęza przeznacza się na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 134/19 obręb Ślęza.
§ 2

Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, mija w dniu 11 stycznia 2023 r.
§ 4

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobierzyce, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wywieszenia wykazu publikuje się w prasie i na stronie internetowej Gminy Kobierzyce.
§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.309.2022
Data wydania
--11/25/2022
Data wejścia w życie
--11/28/2022
Akceptacji
udzielili:
--2022-12-01 07:59 - Rafał Krasicki
--2022-12-01 08:05 - wz. Maria Wilk
Publikowany:
--od-----11/25/2022--- do----12/24/2022
W archiwum:
--od--- -12/25/2022--- do----12/23/2027
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Zdzisław Skrzyniarz
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Zdzisław Skrzyniarz
--email: zskrzyniarz@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 110
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Zdzisław Skrzyniarz
Data i czas ost. zmiany:
--2022-12-01 07:50:40 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2022-12-01 08:07:19 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2022-12-01 08:06:57 Potwierdzona gotowość do emisji
  2022-12-01 08:05 Maria Wilk zaakceptował (/ła) publikację
  2022-12-01 07:59 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2022-11-25 09:57:36 Zdzisław Skrzyniarz - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2022-11-25 08:52:32 Zdzisław Skrzyniarz/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB