Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Krzyżowice - działka nr 121, przeznaczoną na cele rolne, będącej własnością Gminy Kobierzyce.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

Kobierzyce, dnia 16.02.2018 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Krzyżowice - działka nr 121, przeznaczoną na cele rolne, będącej własnością Gminy Kobierzyce.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie wsi Krzyżowice w granicach działki nr 121 o pow. 2,47 ha, (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 2,47 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00116533/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice zatwierdzonego Uchwałą nr VI/59/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27.03.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako tereny rolne.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2018 – 31.12.2022r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 7,41 q żyta, co stanowi 388,95 zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 95/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 52,49zł.

Wadium wynosi 35 zł /słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 19 marca 2018r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala ślubów).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr ogłoszenia
--RINiŚ.0050.2.
Publikowany:
--od-----02/20/2018--- do----12/01/2099
W archiwum:
--od--- -12/02/2099--- do----12/31/2099
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: rpacholik@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2018-02-20 09:10:49 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2018-02-20 09:11:08 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2018-02-20 09:10:51 Potwierdzona gotowość do emisji
  2018-02-20 09:10:21 Monika Pilichowska wznowił (/wznowiła) edycję dokumentu pozostawiając Internautom dotychczasową wersję do wglądu
  2018-02-20 09:09:55 Potwierdzona gotowość do emisji
  2018-02-20 08:54:41 Monika Pilichowska wznowił (/wznowiła) edycję dokumentu pozostawiając Internautom dotychczasową wersję do wglądu
  2018-02-20 08:19:57 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2018-02-20 08:19:04 Potwierdzona gotowość do emisji
  2018-02-20 08:15:45 Monika Pilichowska wznowił (/wznowiła) edycję dokumentu pozostawiając Internautom dotychczasową wersję do wglądu
  2018-02-19 15:27:33 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2018-02-16 14:34:34 Potwierdzona gotowość do emisji
  2018-02-16 14:33:08 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2018-02-16 14:32:56 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB