Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Ogłoszenia
Tytuł publikacji:
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Małuszów - działka nr 14/1, przeznaczoną na cele rolne, będącej własnością Gminy Kobierzyce.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

Kobierzyce, dnia 05.04.2018 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Małuszów - działka nr 14/1, przeznaczoną na cele rolne, będącej własnością Gminy Kobierzyce.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie wsi Małuszów w granicach działki nr 14/1 o pow. 3,59 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII-0,88ha, RIIIa-2,68ha, RIIIb – 0,03 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00116519/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Małuszów zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/456/2005 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27.01.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Małuszów, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako tereny rolne.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: maj 2018 – 31.12.2022r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 13,06 q żyta, co stanowi 685,52 zł /słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 52/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 52,49zł.

Wadium wynosi 50 zł /słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 04 maja 2018r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2018r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala błękitna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2018, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr ogłoszenia
--RINiŚ.0050.2.0012/18
Publikowany:
--od-----04/06/2018--- do----12/01/2099
W archiwum:
--od--- -12/02/2099--- do----12/31/2099
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMonika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2018-04-05 13:12:59
Hide details for HistoriaHistoria
    2018-04-06 10:01:25 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

    2018-04-05 13:17:43 Potwierdzona gotowość do emisji
    2018-04-05 12:36:14 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

    2018-04-05 12:35:42 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB