Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł publikacji:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowe
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.0010.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2018 r.
Na podstawie § 6a Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, zmienionej Uchwałą nr XXIV/433/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.u. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§1
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2018.

2.Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie zadań publicznych wskazanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.).

3.Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Oświadczenie potwierdzające wymagania, które musi spełniać oferent stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zlecenie realizacji zadania wymienionego w §1 ust. 1 nastąpi w formie dotacji.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§4
1.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.0010.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 11 stycznia 2018 r.
Wójt Gminy Kobierzyce
działając na podstawie § 6a Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, zmienionej Uchwałą nr XXIV/433/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.u. z 2017 r. poz. 2077).

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Kobierzyce na rok 2018

Otwarty konkurs ofert adresowany jest do podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy z wyłączeniem zadań należących do strefy zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie dotacji.
2. Szczegółowe informacje dot. zadania zawiera poniższa tabela.


  A. Nazwa zadania konkursowego:
,,Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2018’’.
  B. Forma realizacji zadania: dotacja
  C. Opis zadania z kryteriami merytorycznymi:
1. Cel zadania:
a) Celem zadania jest zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom oraz ograniczenie jej populacji poprzez:
-ustalenie i monitorowanie miejsc skupisk kotów wolno żyjących;
-utworzenie rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących kotów;
-poprawa warunków bytowania wolno żyjących kotów;
-zakup materiałów niezbędnych od realizacji zadania np. żwirku koców, artykułów weterynaryjnych, paliwa, środków czystości;
- organizowanie sterylizacji albo kastracji wolno żyjących kotów;
-zapewnienie kotom wolno żyjącym niezbędnej pierwszej pomocy weterynaryjnej;
-dokarmianie kotów wolno żyjących, poprzez przeznaczenie i wydawanie karmy społecznym opiekunom;
-usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów;
- poszukiwanie nowych właścicieli dla wolno żyjących kotów, nadających się do adopcji;
b) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

Dotujący wskazuje, iż opcjonalnie oferent może realizować działania związane z propagowaniem właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi.

2. Koszty, które mogą być pokrywane w ramach środków z dotacji to koszty związane z:
- zabiegami sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących;
- zabiegami usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących;

- zapewnieniem kotom wolno żyjącym niezbędnej pierwszej pomocy weterynaryjnej;
- zakupem suchej i mokrej karmy dla kotów wolno żyjących;
- zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania np. zakup żwirku, koców, artykułów weterynaryjnych, paliwa, środków czystości;
- zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- obsługą zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.

Wszystkie zakupy rozliczane w ramach dotacji muszą być udokumentowane fakturami VAT lub rachunkami, wystawionymi w czasie obowiązywania umowy dotacji.

3. W związku z powyższym w kosztorysie należy określić:
- liczbę planowanych zabiegów sterylizacji i podać średnią cenę jednostkową zabiegu;
- liczbę planowanych zabiegów kastracji i podać średnią cenę jednostkową zabiegu;
- liczbę planowanych zabiegów usypiania ślepych miotów i podać średnią cenę jednostkową zabiegu;
- planowaną liczbę kotów wolno żyjących, jaka zostanie objęta leczeniem i podać średni koszt jednostkowy leczenia;
- ogólny koszt przeznaczony na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:
- ilość karmy suchej w kg i średnią cenę jednostkową 1 kg karmy suchej;
- ilość karmy mokrej w kg i średnią cenę jednostkową 1 kg karmy mokrej;
- ogólne koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania np. żwirku, artykułów weterynaryjnych, koców, paliwa, środków czystości;
- koszty związane z obsługą zadania publicznego, w tym koszty administracyjne.

Wnioskowana kwota dotacji dotycząca zabiegów sterylizacji musi stanowić min. 20 % wnioskowanej kwoty dofinansowania na całe zadanie.

Wnioskowana kwota dotacji dotycząca zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt musi stanowić min. 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania na całe zadanie.


Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 3 %.

4. Wymagania, które musi spełnić oferent:
- dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowniczą ( m.in. 1 osoba z wykształceniem technik weterynarii),
- dysponowanie wolontariuszem m.in. 1 osoba,
- dysponowanie odpowiednim zapleczem oraz ciepłym i bezpiecznym miejscem przeznaczonym na pobyt zwierząt po zabiegach weterynaryjnych (m.in. sterylizacji i kastracji),
- dysponowanie min. 1 autem przystosowanym do przewozu zwierząt,
- dysponowanie akcesoriami tj. klata łapka (m.in. 2 szt.), klatka kenelowa (m.in. 10 szt.).

W/w wymagania należy potwierdzić oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Inne dodatkowe działania, które będzie realizował oferent związane z propagowaniem właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi.
Komisja Konkursowa oceniając oferty dodatkowo będzie przyznawać 1 pkt za realizowanie działań związanych z propagowaniem właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi, które zapewni oferent w okresie obowiązywania umowy np. organizacja pikników, akcji edukacyjnych w zakresie edukacji pro zwierzęcej, zapewnienie ulotek itp.
Dodatkowe działania nie mogą być pokrywane w ramach środków z dotacji.

  D. Środki przeznaczone na realizację zadania: 40.000,00 zł
  E. Termin i warunki realizacji zadania:
  1) Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 roku.
  2) Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
  F. Miejsce realizacji zadania: gmina Kobierzyce
  G. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  H. Minimalny procent udziału środków własnych : 1% całkowitych kosztów realizacji zadania.


II. Termin i tryb zgłaszania wniosków o dotacje.

1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się po podpisaniu umowy.
2. Na realizację oferty wyłonionej w konkursie przeznacza się środki finansowe do kwoty
40.000,00 zł.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty upływu terminu składania wniosków.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Urzędzie Gminy Kobierzyce (Biuro Obsługi Klienta), Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 22 stycznia 2018r.:
a) oferty zgodnej z § 6a Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, zmienionej Uchwałą nr XXIV/433/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
b) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewentualnie innego rejestru lub ewidencji,
c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu podmiotu,
d) oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Oferta winna być wypełniony w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.
6. Złożenie oferty w konkursie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Wspieranie i powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
2. Podmioty ubiegające się o dotację składają oferty zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale I i II ogłoszenia.
3. Prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty podlegają ocenie merytorycznej właściwego pracownika Urzędu Gminy Kobierzyce.
4. Oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kobierzyce.
5. Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
7. Gmina zastrzega sobie wybór jednej oferty w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
8. O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie.
9. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy
pomiędzy Gminą Kobierzyce a podmiotem składającym ofertę zgodnie z
§ 6a Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, zmienionej Uchwałą nr XXIV/433/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.
11. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty.
12. Dotacja będzie przekazana zgodnie z ustaleniami stron w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) I etap – ocena formalna:
a) czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty;
b) czy oferta została złożona w terminie i we właściwy sposób;
c) czy oferta jest złożona na właściwym formularzu, poprawnie i czytelnie wypełniona;
d) czy oferta i wymagane załączniki są podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów;
e) czy działalność statutowa podmiotu zgodna jest z zakresem zadania publicznego będącego podmiotem konkursu;
f) czy zadeklarowana kwota do przeprowadzenia sterylizacji kotów wolno żyjących jest nie mniejsza niż 20 % kwoty dotacji;
g) czy zadeklarowana kwota do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt jest nie mniejsza niż 20% kwoty dotacji;
h) czy oferta jest zgodna z założeniami konkursu;


2) II etap – ocena merytoryczna:
a) ilość wykonywanych zabiegów sterylizacji w odniesieniu do zaproponowanej kwoty; ( do 80 zabiegów =1pkt, 81-90 zabiegów = 2pkt., powyżej 90 zabiegów = 3pkt);
b) wkład własny oferenta ( do 1000zł – 1 pkt, powyżej 1000zł- 2pkt.);
c) liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania publicznego; ( 2 osoby – 1pkt, powyżej 2 osób -2 pkt);
d) realizowanie dodatkowych działań, które zapewni oferent związanych z propagowaniem właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi, np. organizacja pikników, akcji edukacyjnych w zakresie edukacji pro zwierzęcej, zapewnienie ulotek itp. (1 pkt).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt IV ust. 1 lit a, b, e, f, g, h oferty nie będą rozpatrywane. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt IV ust. 1 lit c, d i wymagają uzupełnienia, bądź złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień, komisja konkursowa ma prawo wezwać oferentów do usunięcia braków, uzupełnienia oferty bądź złożenia wyjaśnień, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyżej wymienionym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
Nie jest możliwe modyfikowanie oferty po terminie ich składania.
W przypadku takiej samej liczby punktów, wybrana zostanie oferta, która będzie miała większą ilość zabiegów w odniesienie do zaproponowanej kwoty.

V. Informacje dodatkowe
1. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani Monika Pilichowska (71) 36-98-111.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce.

5
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr RINiŚ.0050.1.0010.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 11 stycznia 2018 r.

…………………………………
Data, miejsce złożenia wniosku
………………………………….
Pieczątka wnioskodawcyOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy z wyłączeniem zadań należących do sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).……………………………………………………………………………………………
nazwa podmiotuo udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobierzyce na realizację
zadania publicznego:


…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
nazwa zadania publicznegow terminie…………………………………………………………………


składany na podstawie § 6a Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, zmienionej Uchwałą nr XXIV/433/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

I. Dane podmiotu

1) nazwa: ..............................................................................................2) forma prawna:

( ) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:
.......................................................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: ........................................................

5) nr NIP: .......................................... nr REGON: ...........................................

6) adres:

miejscowość: ..................................... ul.: ....................................................

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:) ………………………………………..

gmina: ........................................... powiat: ..................................................

województwo: .................................................

kod pocztowy: ……………… poczta: ……….............................

7) tel.: .................................. faks: .....................................................

e-mail: ................................ http:// ...............................................

8) numer rachunku bankowego: ……………………………...............................

nazwa banku: …………………………..........................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu:
a) ………………………................................................................................
b) ………………………………………………………………………………...
c) ……………………………………………………………………………..….

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we wniosku:

..................................................................................................................................................................


11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

..................................................................................................................................................................
12) jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..
b) przedmiot działalności gospodarczej
II. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego


1. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.Rodzaj kosztów
  Ilość jednostek
  Koszt jednostkowy (w zł)
  Jednostka miary
Koszt
całkowity
(w zł)
z tego do pokrycia
z wnioskowanej dotacji
(w zł)
z tego z finansowych środków własnych, środków
z innych źródeł ,
Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy
(w zł)
I
Koszty merytoryczne:
1) Zabieg sterylizacjiszt.
2) Zabieg kastracjiszt.
3) Zabieg usypiania ślepych miotówszt.
4) Leczenie wolno
żyjących kotów
szt.
5) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych XXX
6) zakup suchej karmy kg
7) zakup mokrej karmykg
8) zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania np. żwirku, koców, artykułów weterynaryjnych, paliwa, środków czystości;
XXX
II
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne
X

X
X
III
Ogółem.

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1Wnioskowana kwota dotacji……… zł……..%
2Środki finansowe własne……… zł……..%
3Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 2)……… zł100%


IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (wykaz przewidywanych osób do realizacji zadania, imię i nazwisko, wykształcenie, zakres wykonywanych obowiązków.)


2. Realizowanie dodatkowych działań, które zapewni oferent związanych z propagowaniem właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki nad nimi, np. organizacja pikników, akcji edukacyjnych zapewnienie ulotek itp.

Oświadczam (-y), że:

1) podmiot składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne;
2) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu)

Data……………………………………………….

Załączniki:


1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2. Kopia aktualnego statutu.
3. Oświadczenie potwierdzające wymagania, które spełnia oferent - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Poświadczenie złożenia wniosku


Adnotacje urzędowe
Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr RINiŚ.0050.1.0010.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 11 stycznia 2018 r.


Data, miejsce …………………………..
Oświadczenie

……………………………………………………………………………………………


/nazwa podmiotu/

z/s ……………………………………………………………………………………………

/adres/

oświadczam że spełniam wymagania, które zawarte są w konkursie :

,,Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2018’’ tj.:

- dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowniczą ( m.in. 1 osoba z wykształceniem technik weterynarii),


- dysponowanie wolontariuszami m.in. 1 osoba,
-dysponowanie odpowiednim zapleczem oraz ciepłym i bezpiecznym miejscem przeznaczonym na pobyt zwierząt po zabiegach weterynaryjnych (m.in. sterylizacji i kastracji),
- dysponowanie min. 1 autem przystosowanym do przewozu zwierząt,
- dysponowanie akcesoriami tj. klata łapka (m.in. 2 szt.), klatka kenelową (m.in. 10 szt.).


Podpis osoby upoważnionej

….................................................


Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.0010.2018
Data wydania
--01/11/2018
Data wejścia w życie
--01/11/2018
Akceptacji
udzielili:
--2018-01-11 16:26 - Rafał Krasicki
--2018-01-11 12:04 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/10/2018--- do----12/01/2099
W archiwum:
--od--- -12/02/2099--- do----12/31/2099
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMonika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2018-01-11 11:47:46 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2018-01-12 08:07:02 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2018-01-12 08:06:35 Potwierdzona gotowość do emisji
  2018-01-11 16:26 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2018-01-11 12:04 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2018-01-10 09:39:31 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2018-01-10 09:38:55 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB