Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Wszczęte Postępowania Przetargowe
Podkategoria:
--Dzierżawa nieruchomości na cele rolnicze
Tytuł publikacji:
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w miejscowości Domasław – działka nr 331, Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326, działka nr 162/6, działka nr 372, przeznaczone na cele
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

Kobierzyce, dnia 15.02.2019 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Domasław – działka nr 331, Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326, działka nr 162/6, działka nr 372, przeznaczone na cele rolne, będące własnością Gminy Kobierzyce.

1. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 331 w miejscowości Domasław o pow. 1,24 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-0,58ha, RIIIa-0,55ha, RIVb—0,11 ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00264016/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/256/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położony w obrębach: Domasław i Księginice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usług publicznych (UP), zieleń urządzona (ZP), droga publiczna klasy lokalnej (KDL), infrastruktura techniczna (IT).
Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2020r.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 16,04 q żyta, co stanowi 871,93 zł /słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 93/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 54,36 zł.

Wadium wynosi 130 zł /słownie: sto trzydzieści złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 20 marca 2019 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
2. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 410 w miejscowości Wierzbice o pow. 1,0945ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-1,0855ha, RIIIa-0,009ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116546/5.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/158/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren rolniczy (R/B) i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).

Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.


Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 15,96 q żyta, co stanowi 867,59 zł /słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 59/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 54,36 zł.

Wadium wynosi 150 zł /słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 20 marca 2019 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

3. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 326 w miejscowości Kobierzyce o pow. 2,3994 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII- 2,3994ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116544/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XX/239/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren upraw polowych (RP).
Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 35,03 q żyta, co stanowi 1 904,23 zł /słownie: jeden tysiąc dziewięćset cztery złote 23/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 54,36 zł.

Wadium wynosi 250 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 20 marca 2019 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

4. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 162/6 w obrębie wsi Kobierzyce o pow. 1,000 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII – 0,7898ha, RIIIa – 0,2102 ha),
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00093177/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XIV/188/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26.10.2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy cmentarzu we wsi Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usługowo – produkcyjny z urządzeniami towarzyszącymi (U/P).

Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.


Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.


Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 14,16 q żyta, co stanowi 769,74 zł /słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 74/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 54,36 zł.

Wadium wynosi 120 zł /słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 20 marca 2019 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

5. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 372 w obrębie wsi Kobierzyce o pow. 0,6 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,07ha, RII – 0,12 ha, RIVa-0,41ha),
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00033728/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/551/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24.01.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako tereny rolnicze z zakazem zabudowy (R).
Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.


Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 5,99 q żyta, co stanowi 325,62 zł /słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych 62/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 54,36 zł.

Wadium wynosi 50 zł /słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 20 marca 2019 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala ślubów).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2019, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.Kod przetargu
--mp
Akceptacji
udzielili:
--2019-02-20 08:28 - wz. Ryszard Pacholik
--2019-02-20 07:46 - wz. Rafał Krasicki
Publikowany:
--od-----02/18/2019--- do----03/22/2019
W archiwum:
--od--- -03/23/2019--- do----05/20/2019
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: rpacholik@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2019-02-20 07:44:42 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2019-02-20 08:29:27 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2019-02-20 08:29:05 Potwierdzona gotowość do emisji
  2019-02-20 08:28 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2019-02-20 07:46 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2019-02-20 07:36:49 Monika Pilichowska wznowił (/wznowiła) edycję dokumentu pozostawiając Internautom dotychczasową wersję do wglądu
  2019-02-19 08:20:07 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2019-02-19 08:11:51 Potwierdzona gotowość do emisji
  2019-02-19 08:10 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2019-02-18 13:41 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2019-02-15 13:48:20 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2019-02-15 13:48:07 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB