Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Ogłoszenia
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
Ogłoszenie -dzierżawa nieruchomości na cele rolne
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

Kobierzyce, dnia 17.02.2020 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Domasław– działka nr 251, w obrębie wsi Małuszów – działka nr 14/1 i w obrębie wsi Małuszów – działka nr 83, przeznaczone na cele rolne.


1. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 251, obręb Domasław o pow. 0,70 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-0,70 ha,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00093863/5.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/256/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położonego w obrębach: Domasław i Księginice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny usług publicznych (UP).
Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 ze zm.) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2020 – 31.12.2024 r.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 10,22 q żyta, co stanowi 597,46 zł /słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 46/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,46 zł.

Wadium wynosi 100 zł /słownie: sto złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 16 marca 2020 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.


2. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 14/1 obręb Małuszów o pow. o pow. 3,59 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII-0,88ha, RIIIa-2,68ha, RIIIb – 0,03 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00116519/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/456/2005 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Małuszów, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolnicze (R). Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2020 – 31.12.2024 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 46,67 q żyta, co stanowi 2728,33 zł /słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 33/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,46 zł.

Wadium wynosi 450 zł /słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 16 marca 2020 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

3. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne w granicach działki nr 83 obręb Małuszów o pow. 1,9145 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RI-1,3787 ha, RII- 0,5358ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116531/7.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr III/14/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Krzyżowice, Małuszów i Żerniki Małe, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolne (R).
Przedmiotowe nieruchomość dotychczasowo była użytkowana rolniczo.
Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem.
Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2020 – 31.12.2024 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 31,53 q żyta, co stanowi 1 843,24 zł /słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści trzy złote 24/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.


Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 58,46 zł.

Wadium wynosi 350 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 /z podaniem nr działki i miejscowości) - do dnia 16 marca 2020 r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.


Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala ślubów).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2020, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu.
Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr ogłoszenia
--RINiŚ.0050.2.5.20
Publikowany:
--od-----02/14/2020--- do----01/31/2070
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: rpacholik@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2020-02-14 16:32:33 CET
Hide details for HistoriaHistoria
    2020-02-17 08:33:36 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

    2020-02-14 16:33:27 Potwierdzona gotowość do emisji
    2020-02-14 15:45:47 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

    2020-02-14 15:45:34 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB