Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Ogłoszenia
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu 7 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kobierzyce
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) Wójt Gminy Kobierzyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1. obszaru położonego przy ul. Kolejowej i Błękitnej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie, (A149)
2. obszaru położonego przy ul. Tęczowej i Logistycznej w południowej części obrębu Bielany Wrocławskie, (A175)
3. dróg publicznych położonych w obrębach Małuszów i Krzyżowice-Wierzbica, (B84)
4. obszaru położonego przy ul. Ogrodowej w południowo-środkowej części wsi Krzyżowice, (E65)
5. terenów przy ul. Działkowej i Kolejowej we wsi Pustków Żurawski, (G49)
6. wsi Tyniec nad Ślęzą, (J13)
7. wsi Kobierzyce - część B, (D70b)
Projekty planów wyłożone zostaną do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.01.2024r. do 08.02.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami odbędzie się w dniu 01.02.2024r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobierzyce z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2024r.

Wójt Gminy Kobierzyce
J13-tekst.pdfJ13-tekst.pdfJ13-rysunek.jpgG49-tekst.pdfG49-tekst.pdfG49-rysunek.jpgE65-tekst.pdfE65-tekst.pdfE65-rysunek.jpgD70b-tekst.pdfD70b-tekst.pdfD70b-rysunek.jpgD70b-prognoza.pdfD70b-prognoza.pdfB84-tekst.pdfB84-tekst.pdfB84-rysunek.jpgA175-tekst.pdfA175-tekst.pdfA175-rysunek.jpgA149-tekst.pdfA149-tekst.pdfA149-rysunek.jpgA149,A175,B84,E65,G49,J13-prognoza.pdfA149,A175,B84,E65,G49,J13-prognoza.pdf
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr ogłoszenia
--RINiŚ.0050.2.1.24
Akceptacji
udzielili:
--2024-01-11 13:17 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/12/2024--- do----02/22/2024
W archiwum:
--od--- -02/23/2024--- do----04/22/2024
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Joanna Szycher
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Joanna Szycher
--email: jszycher@ugk.pl
--telefon: 713698134
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Joanna Szycher
Data i czas ost. zmiany:
--11.01.2024 14:59:09 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  12.01.2024 9:18:08 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  12.01.2024 9:17:20 Potwierdzona gotowość do emisji
  11.01.2024 14:58:35 Potwierdzona gotowość do emisji
  11.01.2024 14:57:33 Potwierdzona gotowość do emisji
  2024-01-11 13:17 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  11.01.2024 12:59:50 Joanna Szycher - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  11.01.2024 12:53:21 Joanna Szycher/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB