Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotów ora
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.13.2020
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2020 r.

Na podstawie § 6a Uchwały nr XXIV/297/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kobierzyce zarządza, co następuje:

§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2020 r.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie zadań publicznych wskazanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r., poz.122 ze zm.).

3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Oświadczenie potwierdzające wymagania, które musi spełniać oferent stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zlecenie realizacji zadania wymienionego w §1 ust. 1 nastąpi w formie dotacji.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§4
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 -Ogłoszenie o konkursie 2020.docZałącznik nr 1 -Ogłoszenie o konkursie 2020.doc Załącznik nr 2 -Oferta 2020.docZałącznik nr 2 -Oferta 2020.docZałącznik nr 3 - Oświadczenie 2020.docxZałącznik nr 3 - Oświadczenie 2020.docx
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.13.2020
Data wydania
--01/27/2020
Data wejścia w życie
--01/27/2020
Akceptacji
udzielili:
--2020-01-27 12:48 - Rafał Krasicki
--2020-01-28 13:08 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/27/2020--- do----01/13/2070
W archiwum:
--od--- -01/14/2070--- do----03/14/2070
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: rpacholik@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--27.01.2020 12:33:25 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  28.01.2020 13:15:37 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  28.01.2020 13:15:01 Potwierdzona gotowość do emisji
  2020-01-28 13:08 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2020-01-27 12:48 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  27.01.2020 08:18:15 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  27.01.2020 08:17:50 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB