Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł publikacji:
w sprawie wszczęcia procedury przeprowadzenia Konkursu Ofert na realizację świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej: profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, zamieszka
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

Zarządzenie nr REKiS.0050.1.0230.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie wszczęcia procedury przeprowadzenia Konkursu Ofert na realizację świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej: profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4), art. 9a, art. 9b) oraz art. 48b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) oraz art. 701 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wszczyna się procedurę przeprowadzenia Konkursu Ofert na realizację świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej : profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.


§ 2
Szczegółowy przebieg procedury określa się w ogłoszeniu o konkursie ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w warunkach konkursu ofert, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.docx1.1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.docx1.2. Załacznik nr 2 - WKO.docx1.2. Załacznik nr 2 - WKO.docx1.2.1. Załącznik nr 1 do WKO Opis świadczeń gwarantowanyc i liczba uprawnionych.docx1.2.1. Załącznik nr 1 do WKO Opis świadczeń gwarantowanyc i liczba uprawnionych.docx1.2.2. Załącznik nr 2 do WKO Formularz Oferty.doc1.2.2. Załącznik nr 2 do WKO Formularz Oferty.doc1.2.3. Załącznik nr 3 do WKO Umowa o realizację świadczenia.doc1.2.3. Załącznik nr 3 do WKO Umowa o realizację świadczenia.doc1.2.4. Załącznik nr 4 do WKO Umowa najmu.docx1.2.4. Załącznik nr 4 do WKO Umowa najmu.docx
Symb. referatu lub sam. stanow.
--REKiS
Nr zarządzenia
--REKiS.0050.1.0230.2018
Data wydania
--09/14/2018
Data wejścia w życie
--09/14/2018
Akceptacji
udzielili:
--2018-09-14 13:39 - Anna Wilisowska
--2018-09-14 14:26 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----09/14/2018--- do----12/01/2099
W archiwum:
--od--- -12/02/2099--- do----12/31/2099
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Elżbieta Rusin
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Anna Wilisowska
--email: awilisowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 196; 71 311 83 68
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
Ostatnio zmieniany przez:
--Elżbieta Rusin
Data i czas ost. zmiany:
--2018-09-14 13:34:26 CEDT
Hide details for HistoriaHistoria
  2018-09-14 15:21:39 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2018-09-14 14:27:51 Potwierdzona gotowość do emisji
  2018-09-14 14:26 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2018-09-14 13:39 Anna Wilisowska zaakceptował (/ła) publikację
  2018-09-14 11:03:23 Elżbieta Rusin - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2018-09-14 11:03:04 Elżbieta Rusin/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB