Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Domasław – działka nr 331, Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326,
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.12.2019
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Domasław – działka nr 331, Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326, działka nr 162/6, działka nr 372, przeznaczone na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIII/411/04 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.12.2004 r. nr 243., poz. 3825 ze zm./, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.10.2019 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowości Domasław – działka nr 331, Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326, działka nr 162/6, działka nr 372, przeznaczone na cele rolne oraz Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0181.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu dzierżawy na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 331 w miejscowości Domasław o pow. 1,24 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-0,58ha, RIIIa-0,55ha, RIVb—0,11 ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00264016/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/256/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położony w obrębach: Domasław i Księginice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usług publicznych (UP), zieleń urządzona (ZP), droga publiczna klasy lokalnej (KDL), infrastruktura techniczna (IT).

Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.


Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 16,04 q żyta, co stanowi 871,93 zł /słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 93/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2020r.

2. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 410 w miejscowości Wierzbice o pow. 1,0945ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII-1,0855ha, RIIIa-0,009ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116546/5.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/158/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren rolniczy (R/B) i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).

Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 15,96 q żyta, co stanowi 867,59 zł /słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 59/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.

3. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 326 w miejscowości Kobierzyce o pow. 2,3994 ha; w skład wydzierżawianych gruntów wchodzą: RII- 2,3994ha,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00116544/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XX/239/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren upraw polowych (RP).
Przedmiotowe działka dotychczasowo była wykorzystana rolniczo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 35,03 q żyta, co stanowi 1 904,23 zł /słownie: jeden tysiąc dziewięćset cztery złote 23/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.

4. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 162/6 w obrębie wsi Kobierzyce o pow. 1,000 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII – 0,7898ha, RIIIa – 0,2102 ha), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00093177/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XIV/188/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26.10.2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy cmentarzu we wsi Kobierzyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako teren usługowo – produkcyjny z urządzeniami towarzyszącymi (U/P).

Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Z uwagi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zawarto postanowień określających wykorzystanie danych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, wówczas z mocy art. 35 u.p.z.p. tereny te mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób. Brak zapisu w planie, co do tej kwestii oznacza potwierdzenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 14,16 q żyta, co stanowi 769,74 zł /słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 74/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.

5. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 372 w obrębie wsi Kobierzyce o pow. 0,6 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 0,07ha, RII – 0,12 ha, RIVa-0,41ha), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00033728/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/551/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24.01.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest, jako tereny rolnicze z zakazem zabudowy (R).
Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo.


Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 5,99 q żyta, co stanowi 325,62 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 62/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: marzec/kwiecień 2019 – 31.12.2023r.


§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce.

§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.12.2019
Data wydania
--01/21/2019
Data wejścia w życie
--01/21/2019
Akceptacji
udzielili:
--2019-01-22 14:54 - Rafał Krasicki
--2019-01-23 08:50 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/22/2019--- do----02/14/2019
W archiwum:
--od--- -02/15/2019--- do----03/08/2069
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: rpacholik@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2019-01-22 14:04:00 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2019-01-23 09:13:25 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2019-01-23 08:57:39 Potwierdzona gotowość do emisji
  2019-01-23 08:50 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2019-01-22 14:54 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2019-01-21 08:22:07 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2019-01-21 08:19:49 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB