Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczone na cele rolne.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i


ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.0020.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kobierzyce położone w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczone na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2017r. Dz.U. poz. 1875 ze zm. /, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 /, oraz Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIII/411/04 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.12.2004 r. nr 243., poz. 3825 ze zm./, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.0019.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Cieszyce, przeznaczoną na cele rolne oraz Zarządzenia Nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/29/05 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

-część działki nr 90 w m. Cieszyce o pow. 0,96 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,24ha, RIIIb-0,11ha, RIVa – 0,17 ha, RIVb-0,44ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093492/3,

- część działki nr 89 w m. Cieszyce o pow. 0,28 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,12ha, RIIIb-0,08ha, RIVa – 0,04 ha, RIVb-0,04ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1,

- część działki nr 88 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,11ha, RIIIb-0,12ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00125693/6,

- część działki nr 87 w m. Cieszyce o pow. 0,24 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,06ha, RIIIb-0,13ha, RIVa – 0,05 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1,

- część działki nr 86 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa-0,03ha, RIIIb-0,14ha, RIVa – 0,06 ha),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1,

- część działki nr 85 w m. Cieszyce o pow. 0,29 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,15ha, RIVa – 0,12ha, RIVb-0,02),
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00125694/3,

- część działki nr 84 w m. Cieszyce o pow. 0,18 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,12ha, RIVa – 0,06ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 83 w m. Cieszyce o pow. 0,16 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb-0,09ha, RIVa – 0,07ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 82 w m. Cieszyce o pow. 0,15 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIVa – 0,15ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 79 w m. Cieszyce o pow. 0,22 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą N – 0,22ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093840/8,

- część działki nr 78/3 w m. Cieszyce o pow. 0,23 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIVa-0,12ha, RVI -0,01ha, N – 0,1ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093491/6,

- część działki nr 76 w m. Cieszyce o pow. 0,24 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIb-0,04ha, RIVa -0,11ha, RV-0,09 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00093492/3,

- część działki nr 75 w m. Cieszyce o pow. 0,25 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIa-0,03ha, RIIIb-0,11ha, RIVa -0,03, RV-0,08 ha,), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1,

- część działki nr 74 w m. Cieszyce o pow. 0,15 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą:, RIIIa-0,06ha, RIIIb-0,03ha, RIVa -0,02, RV-0,04 ha,), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00068023/1.

Szkic sytuacyjny przeznaczonych do dzierżawy działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Cieszyce zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/330/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce, w/w nieruchomości przeznaczone są, jako tereny składowiska odpadów.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 9,95 q żyta, co stanowi 522,28 zł /słownie: pięćset dwadzieścia dwa złote 28/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: II połowa marca 2018 – 31.12.2022r.
2. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele rolne:

- działka nr 72 w m. Cieszyce o pow. 0,5 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą: RIIIa-0,07ha, RIIIb-0,14ha, RIVa -0,13, RIVb -0,11ha, RV-0,05 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00944899/7,

- działka nr 70 w m. Cieszyce o pow. 1,46 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą: RIIIa-0,68ha, RIIIb-0,21ha, RIVa -0,15, RIVb -0,35ha, RV-0,07 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00111033/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Cieszyce zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/330/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce, w/w nieruchomości przeznaczone są, jako tereny składowiska odpadów.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 5,33 q żyta, co stanowi 279,77 zł /słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Termin dzierżawy nieruchomości: II połowa marca 2018 – 31.12.2022r.
§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobierzyce oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce.
§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RINIŚ.0050.1.0020.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 17 stycznia 2018r.


Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.0020.2018
Data wydania
--01/17/2018
Data wejścia w życie
--01/17/2018
Akceptacji
udzielili:
--2018-01-18 07:53 - Rafał Krasicki
--2018-01-18 08:48 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/18/2018--- do----12/01/2099
W archiwum:
--od--- -12/02/2099--- do----12/31/2099
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMonika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Ostatnio zmieniany przez:
--Monika Pilichowska
Data i czas ost. zmiany:
--2018-01-17 13:20:02
Hide details for HistoriaHistoria
  2018-01-18 09:12:07 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2018-01-18 09:11:31 Potwierdzona gotowość do emisji
  2018-01-18 08:48 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2018-01-18 07:53 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2018-01-17 12:00:39 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2018-01-17 12:00:28 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB