Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł publikacji:
w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Krzyżowice - działka nr 121, przeznaczoną na cele rolne.
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE Nr RINiŚ.0050.1.0013.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazania do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Krzyżowice - działka nr 121, przeznaczoną na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2017r. Dz.U. poz. 1875 ze zm. /, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. /, oraz Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIII/411/04 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.12.2004 r. nr 243., poz. 3825 ze zm./, Zarządzenia Nr RINiŚ.0050.1.0012.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce położoną w obrębie wsi Krzyżowice – działka nr 121, przeznaczoną na cele rolne oraz Zarządzenia Nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/29/05 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia na cele rolnicze gruntów stanowiących własność Gminy Kobierzyce – zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wykazuje się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną na cele rolne w granicach działki nr 121 w miejscowości Krzyżowice o pow. 2,47 ha, (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIb – 2,47 ha), dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00116533/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice zatwierdzonego Uchwałą nr VI/59/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27.03.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolne.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas była użytkowana rolniczo.
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 7,41 q żyta, co stanowi 388,95 zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 95/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.
3. Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, naliczony według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
4. Termin dzierżawy nieruchomości: kwiecień 2018 – 31.12.2022r.
§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
§ 3
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.


Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.0013.2018
Data wydania
--01/15/2018
Data wejścia w życie
--01/15/2018
Akceptacji
udzielili:
--2018-01-15 14:17 - Rafał Krasicki
--2018-01-15 15:25 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----01/15/2018--- do----12/01/2099
W archiwum:
--od--- -12/02/2099--- do----12/31/2099
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Monika Pilichowska
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Monika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMonika Pilichowska
--email: mpilichowska@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Ostatnio zmieniany przez:
--Rafał Krasicki
Data i czas ost. zmiany:
--2018-01-15 14:12:44 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2018-01-15 15:29:34 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2018-01-15 15:29:19 Potwierdzona gotowość do emisji
  2018-01-15 15:25 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2018-01-15 14:17 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2018-01-12 08:12:42 Monika Pilichowska - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2018-01-12 08:12:19 Monika Pilichowska/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB